03-3036060 ראשון - חמישי 18:00 - 08:00
office@ydyarden.co.il צור איתנו קשר
Stock Building, החרושת 8 , אור יהודה
toggle menu

ניהול הביצוע והפיקוח

ניהול הביצוע והפיקוח

בזמן תכנון הפרויקט יינתן על ידי ראשי צוות בחברה יעוץ למזמין הן בבחירת המתכננים והיועצים וקביעת ההתקשרויות עמם והן בנושאים מורכבים כגון פרוגרמה ויוכן אומדן תקציבי לפרויקט לפי שלבי התכנון השונים. כמו כן ניתן ייעוץ למתכנן וליועצים ביחס לשיטת עריכת המפרטים ו/או כל פרט נדרש אחר לפי דרישת הרשות לכתבי כמויות ובהתאם לתנאים המיוחדים של הפרויקט.

למה לבחור בנו

השירות

שמירה על תקציב הפרויקט

עמידה בלוחות הזמנית של הפרויקט

שמירה על איכות וטיב עבודה

 • פיקוח צמוד ומקצועי על ביצוע הפרויקט באתר וכן במקומות העבודה והייצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר.פיקוח על טיב העבודות , החומרים והמוצרים בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכנן והיועצים, כולל בדיקות מבדקה , לפני הבאתם ותוך כדי ביצוע.פיקוח על התקדמות העבודה באתר בהתאם ללו”ז.מדידה ואישור הכמויות של חלקי הפרויקט שבוצעו.מתן הסברים והוראות קבלן בקשר לביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות ולהוראות המתכנן והיועצים.

  ניהול יומן עבודה מסודר ודיווח כל שבוע למזמין דיווח היומן יהיה מלווה ברישום כל המתרחש בפרויקט.

  יבוצע תיעוד של האתר והכבישים עם תאריך טרם התחלת ביצוע העבודות.

  דיווח שוטף למזמין ולמתכנן על רמת הביצוע , התקדמות הביצוע והבעיות המתעוררות בעת ביצוע הפרויקט.

  בירור תביעות הקבלן וכן בדיקה ואישור של מחירים לעבודות נוספות ואי חריגות במידה ותהיינה.

  בדיקה ואישור של החשבונות החלקיים של הקבלן בהתאם לחוזה על סמך מדידה ואישור של כמויות כנזכר לעיל.

  קבלת הפרויקט המושלם בשיתוף עם המתכנן והיועצים לאחר סיום כל עבודות הקבלן בהתאם לחוזה.

  רישום התיקונים , ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלן בשעת הקבלה , פיקוח על ביצועם וקבלתו הסופית של הפרויקט.

  בדיקת הפרויקט במשך תקופת הבדק של הקבלן , רישום התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק , פיקוח על ביצועם ואישור סופי של גמר החוזה לאחר ביצוע התיקונים.

  שיתוף פעולה עם המזמין באם יהיו בוררויות או משפטים עם הקבלן , עזרה בהכנת החומר תוך כדי שיתוף פעולה עם היועץ המשפטי שלכם.

  עריכת חוברת לאומדן התקציבי וכתבי הכמויות במחשב ודיווח כל חודש בצורה מסודרת ועדכנית.